ZADZWOŃ REZERWUJ GPS

Regulamin Hotelu

 

Regulamin świadczenia usług hotelowych  w hotelu „New Skanpol” w Kołobrzegu

Zarząd „HNS16” Sp. z o.o. w Kołobrzegu, działając jako właściciel obiektu, ustanawia poniższy regulamin świadczenia usług hotelowych:

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00.
 1. Osoby korzystające z usług hotelowych winny uiścić z góry opłatę, zgodną z obowiązującym cennikiem za cały przewidywany pobyt. Jeżeli gość hotelowy nie zamierza dokonać takiej opłaty, winien wpłacić kaucję w wysokości odpowiadającej cenie pokoju pomnożonej przez ilość dni planowanego pobytu lub też dokonać preautoryzacji karty kredytowej, stanowiącej równowartość kaucji. Odmowa uiszczenia z góry wpłaty stosownej należności lub dokonania preautoryzacji może skutkować odmową świadczenia usług przez Hotel.
 1. Zainteresowanym Gościom hotel proponuje usługę o nazwie „Pakiet New Skanpol”. Osoba zainteresowana taką ofertą przyjmuje ją na warunkach określonych w niniejszym punkcie, poprzez zaznaczenie na karcie informacyjnej odpowiedzi „tak” na pytanie „Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a przyjęciem oferty na usługę o nazwie „Pakiet New Skanpol”. W konsekwencji przyjęcia przedmiotowej oferty, między hotelem a Gościem dochodzi do zawarcia umowy o charakterze pakietowym, obejmującej:

Wszystkie usługi objęte pakietem zostaną rozliczone po zakończeniu świadczenia tych usług, tj. w dniu wyjazdu Gościa z hotelu.

 1. Gość hotelowy powinien wypełnić kartę informacyjną podając wskazane w niej dane osobowe  pozwalające na jego identyfikację: imię, nazwisko, adres miejsca pobytu stałego, data przybycia i zamierzony czas trwania pobytu, numer i seria dokumentu stwierdzającego tożsamość.  Dane te są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją zawartej umowy na świadczenie usług hotelowych i podlegają ochronie na zasadach wskazanych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawnych. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych oraz wszelkie informacje związane z przyjętymi w tym zakresie procedurami znajdują się na stronie www.newskanpol.pl. Pracownik recepcji ma prawo do weryfikacji podanych informacji, prosząc Gościa o wgląd do stosownego dokumentu zawierającego dane osobowe podane w karcie informacyjnej (paszport, dowód osobisty). W przypadku odmowy wypełnienia karty informacyjnej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia opisanej wyżej procedury rejestracji gościa lub odmowy przedstawienia dokumentu  tożsamości, Hotel ma prawo odmówić świadczenia usług.
 1. Wcześniejsze rezerwacje pokoi hotelowych mogą być dokonywane przy pomocy portali internetowych mających w ofercie usługi Hotelu, bezpośrednio w recepcji hotelowej, pisemnie , w tym także przy użyciu poczty elektronicznej kierowanej  na adresy dostępne na stronie internetowej Hotelu: www.newskanpol.pl  lub telefonicznie, a także za pomocą systemu rezerwacji dostępnego na wyżej wskazanej  stronie internetowej.
 1. W przypadku rezerwacji dokonywanych za pośrednictwem zewnętrznych portali internetowych, mają zastosowanie zamieszczone na ich stronach zasady i regulaminy dokonywania tych rezerwacji.
 1. W przypadku rezerwacji dokonywanych bez pośrednictwa podmiotów trzecich, rezerwację uważa się za dokonaną skutecznie z chwilą potwierdzenia jej przez Hotel i uiszczenia przedpłaty stanowiącej 30% ceny za cały okres rezerwowanej usługi hotelowej. Przedpłata winna zostać dokonana najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji, chyba, że wyraźnie zastrzeżono krótszy termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu lub wpłacie kwoty niższej niż wskazana, Hotel ma prawo uznać  rezerwację za niedokonaną i zwrócić wpłacone środki.
 1. Uiszczona w trybie wskazanym powyżej przedpłata, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, ulega zaliczeniu na poczet ceny usługi hotelowej.
 1. Gość hotelowy ma prawo do bezkosztowej anulacji dokonanej rezerwacji i zwrotu całej przedpłaty, jeżeli oświadczenie w tej mierze złoży na piśmie najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem pierwszej doby zarezerwowanego pobytu.
 1. Jeżeli oświadczenie o anulowaniu rezerwacji, o jakim mowa w punkcie poprzedzającym, zostanie złożone później niż w terminie w nim wskazanym, ale najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem pierwszej doby zarezerwowanego pobytu, rezerwacja ulega anulowaniu, a Gość otrzymuje zwrot 50% wpłaconej przedpłaty.
 1. W przypadku, gdy Gość anuluje rezerwację później niż na 48 godzin przed rozpoczęciem pierwszej doby zarezerwowanego pobytu, rezerwacja wygasa, a Gościowi nie przysługuje roszczenie o zwrot przedpłaty.
 1. Jeżeli Gość, nie składając oświadczenia o anulowaniu rezerwacji, nie zarejestruje  się w Hotelu do godziny 18:00 w pierwszej dobie rezerwowanego pobytu, a wartość uiszczonej przedpłaty  jest niższa od ceny jednej doby pobytu w pokoju zarezerwowanym przez Gościa, rezerwacja wygasa, a Gościowi nie przysługuje roszczenie o zwrot przedpłaty.
 1. Jeżeli Gość, nie składając oświadczenia o anulowaniu rezerwacji, nie zarejestruje się w Hotelu w ciągu pierwszej doby pobytu, a wartość uiszczonej przedpłaty jest wyższa od ceny jednej doby pobytu w pokoju zarezerwowanym przez Gościa, rezerwacja wygasa z upływem pierwszej doby, a Gościowi nie przysługuje roszczenie o zwrot przedpłaty.
 1. Opiekunem i doradcą naszych Gości jest Recepcja hotelowa.
 1. Osoby odwiedzające naszych Gości zobowiązane są do opuszczenia pokoi hotelowych przed godziną 22.00. W przypadku stwierdzenia przez personel hotelowy obecności takiej osoby po godzinie 22.00, będą miały zastosowanie kary umowne wskazane w pkt. 24 ppkt. h) niniejszego Regulaminu.
 1. Cisza nocna trwa od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynęła doba, za którą uiścił należną opłatę za pobyt.
 1. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu, najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia prosimy zgłaszać w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym, upływa termin najmu pokoju, dokonując stosownych opłat lub wpłaty kaucji zgodnie z punktem 2 niniejszego Regulaminu. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych pokoi.
 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 1. Na życzenie gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 1. Hotel świadczyć może  dodatkowe usługi na rzecz gości. Usługi dodatkowe rozliczane są   na podstawie odrębnego cennika, dostępnego na stronie internetowej Hotelu i w recepcji hotelowej. Składając życzenie skorzystania z usługi dodatkowo płatnej, Gość wyraża zgodę na warunki finansowe jej świadczenia. Zakres usług dodatkowych przedstawia się następująco:
 1. Zalecamy złożenie rzeczy wartościowych i gotówki w sejfie hotelowym. Za utratę lub uszkodzenia wyżej wymienionych rzeczy nie zdeponowanych w sejfie Hotel odpowiada tylko do kwoty 500 złotych. Gość powinien zawiadomić recepcję  hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu, lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 1. Gość hotelowy jest odpowiedzialny materialnie za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia majątku hotelowego powstałe z jego przyczyny lub za sprawą odwiedzających go osób. Ustala się następujące, zryczałtowane kwoty odszkodowań z tytułu szkody powstałej z winy Gościa hotelowego w mieniu hotelu i kar umownych za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu:

a. naruszenie zakazu palenia w pokojach i innych pomieszczeniach, o ile nie zostały wyraźnie oznakowane jako przestrzeń dla palących – 1 000 zł

b. spożywanie alkoholu niezakupionego w hotelu poza pokojem hotelowym – 200 zł

c. zniszczenie szlafroka – 200 zł

d. wprowadzenie na teren hotelu zwierzęcia innego niż dopuszczone niniejszym Regulaminem, względnie niezgłoszenie recepcji hotelowej w trakcie rejestracji pobytu, na odpowiednim formularzu, obecności w pokoju zwierzęcia o dopuszczalnych parametrach – 500 zł

e. wniesienie na teren obiektu hotelowego urządzeń i substancji niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego, lub których posiadanie jest zabronione z mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – 1 000 zł

f. naruszenie ciszy nocnej lub zachowanie naruszające spokój innych gości – 500 zł

g. stosowanie substancji wydzielających intensywne zapachy powodujące długotrwałe oddziaływanie zewnętrzne – 1 000 zł

h. niezgłoszenie recepcji hotelowej w trakcie rejestracji pobytu, na odpowiednim formularzu, wszystkich osób zamieszkujących w pokoju, jeżeli ich liczba przekracza limit osób wskazany w pkt. 19 niniejszego Regulaminu, wynikający z typu wynajętego pokoju:

25.  W przypadkach wskazanych w punkcie poprzedzającym, Hotel ma prawo dokonać potrącenia należnej kary z dokonanej przez wpłatę lub preautoryzację kaucji, o jakich mowa w pkt. 2, a jeżeli
kaucja taka nie została zabezpieczona lub nie pokrywa łącznych kosztów dotychczasowego pobytu Gościa i kary za uszkodzenie mienia, żądać stosownej zapłaty.

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników elektrycznych, własnych żelazek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 1. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu.
 1. Dzieci przebywają na terenie hotelu wyłącznie pod opieką rodziców. Obowiązek opieki nad dziećmi spoczywa na rodzicach.
 1. Na teren obiektu hotelowego i do pokoju można wprowadzać małe zwierzęta o wadze nieprzekraczającej 5 kg i nie wyższe niż 30 cm, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu recepcji hotelowej w trakcie rejestracji pobytu Gościa i wcześniejszego uiszczenia opłaty przewidzianej niniejszym Regulaminem. Obowiązek dozoru nad zwierzętami i odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na Gościu.
 1. Za korzystanie z usług firm zewnętrznych świadczących usługi na terenie hotelu, hotel nie ponosi odpowiedzialności. Dotyczy to także rekomendowanego przez hotel parkingu strzeżonego. Usługi parkingowe mogą być rozliczone za pośrednictwem recepcji hotelowej.
 1. Osoby, które nabyły prawo do korzystania z posiłków bufetowych nie są uprawnione do wynoszenia z bufetu posiłków i napojów poza lokal. Na życzenie Gości, za odrębną opłatą mogą być przygotowane posiłki na wynos. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego przepisu, Gość hotelowy może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty stanowiącej równowartość wyniesionego posiłku, obliczonej według cennika hotelowego, ale nie niższej niż 200 zł.

 

Zarząd HNS 16 Sp. z o.o. w Kołobrzegu.

 

Regulamin do pobrania w formacie PDFZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER